§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Damforening Aalborg
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune og er en afdeling under
Damforening.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
A. Med udgangspunkt i almennyttige og folkeoplysende aktiviteter at
styrke medlemmernes evne og interesse til at tage ansvar for deres liv
og deltage aktivt i samfundet.
B. Med udgangspunkt i pkt. A holdes idrætsmæssige, kulturelle og sociale
aktiviteter for medlemmerne.
C. At støtte velgørende aktiviteter og yde hjælp til medmennesker, der er i
nød, både i Danmark og udlandet.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for
foreningens formål.
Stk. 2 . Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket.
Stk. 3 . Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, og
samtidig melder sig ind i hovedorganisationen DAM forening og dermed
betragtes som betalende medlemmer i alle afdelinger og i hovedorganisation.
Stk. 4 . Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et regnskabsår.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i bl.a.
1/4
DAM forening (vedtægter)

foreningens webside, opslagstavler og andre medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,
der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
  Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med flertal og ved
  håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot
  én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,
  der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg
  anvendes reglen om pointmetoden.
  § 5. Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
  nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
  skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde
  skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er
  kommet til formandens kendskab.
  § 6. Foreningens daglige ledelse
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden
  formanden består af næsteformand kassereren og 2 medlemmer.
  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at
  der hvert år vælges 2 medlemmer.
  Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
  2/4
  DAM forening (vedtægter)

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende
møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og
sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden,
når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af
bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde
afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens
kendskab.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt
regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et
yderligere bestyrelsesmedlem i forening
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
de vedtages på.
3/4
DAM forening (vedtægter)

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige og velgørende
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
opløsende generalforsamling.
§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d.25.06.2019.

Kategorier: Vedtægter