Vedtægterne for Damforening
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Damforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune og holder aktiviteter i flere
kommuner i Danmark og udlandet.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
A. Med udgangspunkt i almennyttige og folkeoplysende aktiviteter at styrke
medlemmerne evne og interesse til at tage ansvar for deres liv og deltage
aktivt i samfundet.
B. Med udgangspunkt i pkt. A holdes idrætsmæssige, kulturelle og sociale
aktiviteter for medlemmerne.
C. At støtte velgørende aktiviteter og yde hjælp til medmennesker, der er i
nød, både i Danmark og udlandet.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for
foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket.
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et regnskabsår.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i bl.a.
foreningens webside, opslagstavler og andre medier.
1/4
DAM forening (vedtægter)
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
  Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med flertal og ved
  håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot
  én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der
  skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
  reglen om pointmetoden.
  § 5. Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
  nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
  skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde
  skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er
  kommet til formandens kendskab.
  § 6. Foreningens daglige ledelse
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
  består af næsteformand kassereren og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
  generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2
  medlemmer.
  Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
  og generalforsamlingens beslutninger.
  2/4
  DAM forening (vedtægter)
  Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
  bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle
  tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
  underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
  Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens
  møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden
  skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter
  ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2
  uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
  § 7. Økonomi, regnskab og revision
  Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt
  regnskab.
  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
  medlemsregister.
  Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
  § 8. Tegningsregler og hæftelse
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et
  yderligere bestyrelsesmedlem i forening
  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
  forpligtelser, der påhviler foreningen.
  § 9. Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
  ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
  de vedtages på.
  3/4
  DAM forening (vedtægter)
  § 10. Opløsning
  Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden
  følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
  med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige og velgørende
  formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
  opløsende generalforsamling.
  § 11. Datering
  Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d.10.04.2019.
Kategorier: Vedtægter